PolsRegio.be

Leiemeersen

Meersstraat , 9830 Sint-Martens-Latem

De Leiemeersen, een erkend natuurreservaat, vormen een half open coulisse-landschap met overwegend hooi- en graslanden waar knotwilgen, elzenbroek en een enkel populierenbos wisselende accenten geven.

Deze winterkom ligt zes à zeven meter boven de zeespiegel, amper één meter boven het gemiddelde peil van de Leie. In talloze sloten is een rijke watervegetatie te vinden. De maaivelden staan er in het voorjaar met hun zachte witbol en madeliefjes kleurig bij. Op de vochtige kleiplekken, gebruikt als weidegrond, straalt in april de dotterbloem tegen het donkergroen. En in mei is er het lila tapijt van pinksterbloemen. Zeer uitgesproken voor de Latemse meersen is het reliëf als gevolg van de intense rivierwerking. De vochtige komgronden worden er begrensd door landduinen ten zuiden en oeverwallen langs de Leie. Kenmerkend voor een meersengebied is het dichte netwerk van sloten met als centrale waterloop de Meersbeek die het gebied van west naar oost ontwatert met haar monding ter hoogte van het gemeentehuis.

Zoogdieren als bunzing, hermelijn, wezel, en sinds enkele jaren vos komen in het gebied voor. Ook minder vertrouwde soorten als rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis worden vaak waargenomen. Typische weidevogels zoals kievit, wilde eend, kuifeend, slobeend en gele kwikstaart broeden in het gebied. Verder worden ook watersnip, wintertaling, smient en krakeend er regelmatig waargenomen. Andere soorten die broeden in het gebied zijn ijsvogel, waterral, kleine karekiet, bosrietzanger, rietgors, buizerd, torenvalk, steenuil en sperwer. Boomvalk, bosuil, wespendief en kerkuil worden vaak jagend waargenomen.

De Leiemeersen zijn bij uitstek het werkterrein van ‘Binus’ Van den Abeele, die er zijn schildersezel opstelde. Met nauwlettende aandacht speurt hij er de natuur af. En heeft hij eenmaal zijn plek gevonden, dan blijft hij in stille bewondering zitten. Onaanzienlijke dingen worden als het ware afgeluisterd tot zij hun geheimen prijsgeven. ‘Niets is schoon dan het natuurlijke’, is zijn artistiek motto.

De Leiemeersen worden beheerd door Natuurpunt vzw en zijn onderdeel van De Levende Leie, een combinatie van natuurgebieden tussen Gent en Deinze.


 

Andere bezienswaardigheden